Dhammapada – Kinh Lời Vàng

15/02/2013 | Chuyên mục: KINH . 62535 Lượt xem

Chương VII

ARAHANTAVAGGA

(Phẩm A-la-hán)

 

 

90.
Trải qua suốt cuộc hành trình
Não phiền chấm dứt, khổ hình tiêu tan
Cởi bao triền phược buộc ràng,
Sống đời siêu thoát, lửa tàn vùi tro!

Gataddhino visokassa
vippamuttassa sabbadhi,
sabbaganthappahīnassa
pariḷāho na vijjati.

 

91.
Sa-môn chánh niệm kiên trì
Lìa mọi trú xứ, ra đi nhẹ nhàng
Ngỗng trời cất cánh thênh thang
Ao hồ bỏ lại, mây ngàn thong dong!

Chim có tổ, cáo có hang
Lìa mọi trú xứ, gót chàng Sa-môn
Non xanh, mây trắng tâm hồn
Rỗng không muôn sự, cô đơn dặm ngoài!

Uyyuñjanti satīmanto
na nikete ramanti te,
haṃsā va pallalaṃ hitvā
okamokaṃ jahanti te.

 

92.
Rỗng rang tư hữu ra đi
Uống ăn biết đủ, có chi phải bàn?
Tánh không, vô tướng nhẹ nhàng
Chim trời xóa dấu, mây ngàn tìm đâu?

Thân không, tài sản cũng không
Ba y dị giản, phiêu bồng chiếc mây
Giữa hư vời, cánh chim bay
Đố ai biết hướng Đông, Tây mà tìm!

Yesaṃ sannicayo n’atthi
ye pariññātabhojanā,
sunññto animitto ca
vimokkho yesaṃ gocaro,
ākāse va sakuntānaṃ
gati tesaṃ durannayā.

 

93.
Sa-môn lậu hoặc đoạn ly
Uống ăn chẳng đắm, có chi phải bàn?
Tánh không, vô tướng nhẹ nhàng
Bóng chim xóa vết, thênh thang mây trời!

Sa-môn, lậu hoặc cắt rời
Uống ăn vừa đủ, sống đời rỗng rang
Tánh không, vô tướng nhẹ nhàng
Vết chân vị ấy, không gian chim trời!

Yassāsavā parikkhīṇā
āhāre ca anissito,
suññato animitto ca
vimokkho yassa gocaro,
Ākāse’va sakuntānaṃ,
padaṃ tassa durannayaṃ.

 

94.
Ví như tuấn mã luyện thành
Lục căn chế ngự, xứng danh trượng tòng!
Nhiễm ô, ngã mạn tiêu vong
Chư thiên mến mộ giống dòng Sa-môn!

Yass’indriyāni samathaṃ gatāni
assā yathā sārathinā sudantā,
pahīnamānassa anāsavassa
devāpi tassa pihayanti tādino.

 

95.
Đất kia cau mặt bao giờ
Trụ đồng kiên cố, ao hồ lắng trong
Luân hồi, vị ấy vượt dòng
Tái sinh vô định, khổ không nào còn!

Như đất, tâm ý quân bình
Kỷ cương, giới hạnh, thất tình chẳng xao
Trụ đồng kiên cố khác nào
Chẳng còn nhơ bẩn, hồ ao lắng bùn
Là người đích đến cuối cùng
Luân hồi vô định, lao lung chẳng còn!

Pathavisamo no virujjhati
Indakhiīl’upamo tādi subbato,
rahadova apetakaddamo
saṃsārā na bhavanti tādino.

 

96.
Tâm an thì nghiệp cũng an
Lời ăn, tiếng nói lại càng an hơn
Sống đời tri kiến chánh chơn
Thanh bình siêu thoát, Sa-môn giống dòng!

Santaṃ tassa manaṃ hoti
santā vācā ca kamma ca,
sammadaññā vimuttassa
upasantassa tādino.

 

97.
Chỉ tin giải thoát, chánh tri
Chẳng tin ai khác, an vi tự lòng
Cắt lìa hệ lụy trần hồng
Là người tối thượng, chân không đi về!

Assaddho akataññū ca
sandhicchedo ca yo naro,
hatāvakāso vantāso
sa ve uttamaporiso.

 

98.
Thị phường, làng mạc, rừng sâu
Non cao, lũng thấp hoặc đâu mặc dù
Nơi nào bậc thánh ngụ cư
Ở đấy khả ái, an như tuyệt vời!

Gāme vā yadi vāraññe
ninne vā yadi vā thale,
yattha arahanto viharanti
taṃ bhūmiṃ rāmaṇeyyakaṃ.

 

99.
Rừng sâu khả ái vô cùng
Chỗ người phàm tục ngại ngùng bước chân
Vì không tìm kiếm dục trần
Bậc “ly tham” sống, mười phần hân hoan!

Ramaṇīyāni araññāni
yattha na ramatī jano,
vītarāgā ramissanti
na te kāmagavesino.