Dhammapada – Kinh Lời Vàng

15/02/2013 | Chuyên mục: KINH . 62546 Lượt xem

Chương XV

SUKHAVAGGA

(Phẩm An Lạc)

 

 

197.
Vui thay! Sống chẳng oán cừu
Giữa người thù hận, không thù hận ai
Vui thay! Thoát sợ, lìa tai
Vô cùng an lạc, tương lai, đời này!

Susukhaṃ vata jīvāma
verinesu averino,
verinesu manussesu
viharāma averino.

 

198.

Vui thay! Sống chẳng ốm đau
Giữa người lắm bệnh, ta đâu bệnh gì!
Vui thay! Chẳng ốm đau chi
Giữa người ươn yếu, ta thì khỏe không!

Susukhaṃ vata jīvāma
āturesu anāturā,
āturesu manussesu
viharāma anāturā.

 

199.
Vui thay! Sống chẳng rộn ràng
Giữa người bận rộn: Lạc nhàn, vô vi!
Vui thay! Chẳng khát khao gì
Giữa người khao khát, ta thì lặng không!

Susukhaṃ vata jīvāma
ussukesu anussukā,
ussukesu manassesu
viharāma anussukā.

 

200.
Vui thay! Chướng ngại lìa xa
Là vô sở hữu, chẳng ta, chẳng người!
Sống, ăn pháp lạc tuyệt vời
Tựa như tịnh xứ cõi trời Quang Âm!

Susukhaṃ vata jīvāma
yesaṃ no n’atthi kiñcanaṃ,
pītibhakkhā bhavissāma
devā ābhassarā yathā.

 

201.
Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù
Còn kẻ thua, bại – khổ sầu chẳng nguôi
Phủi tay thắng, bại trên đời
Ngủ ngon, vô sự, ba thời lạc an.

Jayaṃ veraṃ pasavati
dukkhaṃ seti parājito,
upasanto sukhaṃ seti
hitvā jayaparājayaṃ.

 

202.
Lửa nào so nổi lửa tham?
Ác nào sánh tựa ác sân hiềm thù?
Khổ bằng ngũ uẩn, có như?
Lạc nào đổi được vô dư Niết-bàn?

Lửa bằng tham ái, có không?
Ác bằng ác hận, rùa lông dễ tìm!
Khổ bằng ngũ uẩn, khó tin!
Lạc bằng Tịch Diệt, xem chim mọc sừng!

N’atthi rāgasamo aggi
n’atthi dosasamo kali,
n’atthi khandhasamā dukkhā
n’atthi santiparaṃ sukhaṃ.

 

203.
Tối trọng là bệnh đói ăn
Trầm kha là bệnh các hành (1) rối ren!
Niết-bàn vô thượng, vô phiền
Hưởng niềm pháp lạc, Thánh Hiền đời nay!

Jighacchāparamā rogā
saṅkhāraparamā dukhā,
etaṃ ñatvā yathābhūtaṃ
nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ.

 

204.
Không bệnh: Lợi ích xiết bao!
Vừa lòng, biết đủ: Phú hào bảo châu!
Tín thành: Quyến thuộc hàng đầu
Niết-bàn: An lạc, nhiệm mầu tối tôn!

Ārogyaparamā lābhā
santuṭṭhiparamaṃ dhanaṃ,
vissāsaparamā ñāti
nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ.

 

205.
Ẩn cư, hương vị nếm rồi
Và vị tịch tịnh, nhiều đời lạc an
Còn vị Giáo Pháp hỷ hoan
Chẳng còn lo sợ, xấu gian tận lìa.

Pavivekarasaṃ pitvā
rasaṃ upasamassa ca,
niddaro hoti nippāpo
dhammapītirasaṃ pivaṃ.

 

206.
Quý thay! Thấy được Thánh Nhân
Vì ta hưởng được lạc ân của người
Vui thay! Sống ở trên đời
Mà ta chẳng gặp những nòi ngu si!

Sādhu dassanamariyānaṃ
sannivāso sadā sukho,
adassanena bālānaṃ
niccameva sukhī siyā.

 

207.
Người ngu, ai đã sống chung
Phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi!
Người ngu, bằng hữu lỡ rồi
Bạn thù như thế, kết đôi, lẽ nào?
Vui thay! Bậc trí thanh cao
Sống gần vị ấy, trăng sao đời mình!

Bālasaṅgatacārī hi
dīghamaddhāna socati,
dukkho bālehi saṃvāso
amitteneva sabbadā,
dhīro ca sukhasaṃvāso
ñātīnaṃ va samāgamo.

 

208.
Trí nhân, thượng sĩ, thánh nhân
Thông minh, giác tuệ, giới phần trang nghiêm
Làm bạn với bậc Thiện Hiền
Đường trăng sáng rỡ qua miền đầy sao!

Tasmā hi
dhīrañca paññañca bahussutañca
dhorayhasīlaṃ vatavantamariyaṃ,
taṃ tādisaṃ sappurisaṃ sumedhaṃ
bhajetha nakkhattapathaṃ va candimā.

____________________________________________

Chú thích:

 

(1) Saṅkhāra: Hành trong 12 duyên khởi, trong ngũ uẩn.