Dhammapada – Kinh Lời Vàng

15/02/2013 | Chuyên mục: KINH . 62532 Lượt xem

Chương X

DAṆḌAVAGGA

(Phẩm Hình Phạt)

 

 

129.
Ai ai cũng sợ gươm đao
Ai ai cũng sợ máu đào, thây phơi
Bụng ta suy hiểu bụng người
Chớ nên giết hại, xúi lời giết nhau!

Sabbe tasanti daṇḍassa
sabbe bhāyanti maccuno,
attānaṃ upamaṃ katvā
na haneyya na ghātaye.

 

130.
Ai ai cũng sợ gươm đao
Người người mạng sống mong sao bảo toàn
Bụng ta hiểu bụng thế gian
Chớ nên giết hại, xúi bàn giết nhau!

Sabbe tasanti daṇḍassa,
sabbesaṃ jīvitaṃ piyaṃ,
attānaṃ upamaṃ katvā
na haneyya na ghātaye.

 

131.
Ai ai hạnh phúc cũng cầu
Tại sao đao trượng hại nhau làm gì?
Tìm an mà lại ác tri
Những người như vậy mong chi gặp lành.

Sukhakāmāni bhūtāni
yo daṇḍena vihiṃsati,
attano sukhamesāno
pecca so na labhate sukhaṃ.

 

132.
Ai ai hạnh phúc cũng cầu
Tại sao đao trượng hại nhau làm gì?
Xa lìa ác niệm ấy đi
Báo thân xả bỏ, tức thì nhàn sanh.

Sukhakāmāni bhūtāni
yo daṇḍena na hiṃsati,
attano sukhamesāno
pecca so labhate sukhaṃ.

 

133.
Giận nhau, thô lỗ, cộc cằn
Người kia trả miếng cũng ngần ấy thôi!
Khổ thay! Phẫn hận trên đời
Vết thương dao xé: Tiếng lời lại qua!

Māvoca pharusaṃ kañci
vuttā paṭivadeyyu taṃ,
dukkhā hi sārambhakathā
paṭidaṇḍā phuseyyu taṃ.

 

134.
Tự mình nếu biết lặng yên
Không còn oán nộ, chẳng hiềm hại ai
Như chuông đã bể tiếng rồi
Ai mà được vậy, kề nơi Niết-bàn.

Sace n’eresi attānaṃ
kaṃso upahato yathā,
esa pattosi nibbānaṃ
sārambho te na vijjati.

 

135.
Người chăn dùng gậy lùa dê
Lùa từng con một đi về đồng xa
Tuổi già, sự chết cũng là
Lùa từng mạng sống chúng ta xuống mồ!

Yathā daṇḍena gopālo
gāvo pājeti gocaraṃ,
Evaṃ jarā ca maccu ca
āyuṃ pājenti pāṇinaṃ.

 

136.
Người ngu ác độc, tội lầm
Vẫn không nhận thức việc làm cuồng si
Nghiệp kia cho quả tức thì
Bị thiêu, bị nấu có chi phải ngờ!

Atha pāpāni kammāni
karaṃ bālo na bujjhati,
sehi kammehi dummedho
aggidaḍḍho va tappati.

 

137.
Dùng đao hại kẻ “không đao” (1)
Trượng hại “không trượng” (2) khác nào tự thiêu!
Ai kia thọ khổ mười điều
Chịu quả khốc liệt cùng nhiều tai ương!

Yo daṇḍena adaṇḍesu
appaduṭṭhesu dussati,
dasannamaññataraṃ ṭhānaṃ
khippameva nigacchati.

 

138.
Một là nhức nhối đau thương
Hai là họa biến, khôn đường trở xoay
Ba là thương tích mặt mày
Bốn là trọng bệnh, thuốc thầy chẳng xong!

Vedanaṃ pharusaṃ jāniṃ
sarīrassa ca bhedanaṃ,
garukaṃ vā pi ābādhaṃ
cittakkhepaṃ ca pāpuṇe.

 

139.
Năm là tâm trí loạn cuồng
Sáu, bị hại bởi lực quyền vua quan
Bảy, chịu trọng tội cáo oan
Tám là gia quyến các hàng phân ly!

Rājato vā upasaggaṃ
abbhakkhānañca dāruṇaṃ,
parikkhayaṃ va ñātīnaṃ
bhogānaṃ va pabhaṅguraṃ.

 

140.
Chín là tài sản ra đi
Mười là nhà cửa, lắm kỳ hỏa tai
Đến khi thọ mạng hết rồi
Chung thân địa ngục đồng sôi, chão dầu!

Atha vāssa agārāni
aggi ḍahati pāvako,
kāyassa bhedā duppañño
nirayaṃ so’papajjati.

 

141.
Bằng cách lõa thể lang thang
Hoặc là bện tóc tro than trét mình
Hoặc như bôi mặt bùn sình
Hay là tuyệt thực tóp hình sậy khô
Tu gì đất bẩn nằm co
Lấm lem bụi dính, phết nhơ dọa người?
Ngồi xổm hoặc nhảy loi choi
Nhịn ăn, nín thở sống đời dị nhân!
Ấy là thanh lọc thân tâm?
Hoài nghi trừ diệt, thánh nhân đời này?!
Than ôi! Khổ hạnh đặt bày
Nhân khổ, quả khổ biết hay trí cuồng?!

Na naggacariyā na jaṭā na paṅkā
nānāsakā thaṇḍilasāyikā vā,
rajo ca jallaṃ ukkuṭikappadhānaṃ,
sodhenti maccaṃ avitiṇṇakaṅkhaṃ.

 

142.
Người kia dẫu đẹp phục trang
Sống đời thanh tịnh, tĩnh an tục trần
Sáu căn chế ngự tinh thuần
Sống đời phạm hạnh trong ngần pha lê
Bước trên chánh đạo mà về
Từ tâm vô lượng, chẳng hề trượng đao!
Tỳ-khưu, Phạm chí khác nào
Sa-môn, khất sĩ gọi sao cũng là!

Alaṅkato ce pi samaṃ careyya,
santo danto niyato brahmacārī,
sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ,
so brāhmaṇo so samaṇo sa bhikkhu.

 

143.
Hiếm thay người ở thế gian
Đã biết tự chế, lại càng tự khiêm!
Biết hổ thẹn, thoát chê gièm
Như con tuấn mã tài hiền tránh roi.

Hirīnisedho puriso
koci lokasmi vijjati,
yo niddaṃ apabodheti
asso bhadro kasāmiva.

 

144.
Ngựa hiền chỉ thấy bóng roi
Tinh cần, giới đức sáng ngời tín tâm
Định thiền, trạch pháp, tư tầm
Kiên trì, đạo hạnh trong ngần như gương
Đủ đầy chánh niệm lên đường
Những người như vậy, tai ương tận lìa!

Asso yathā bhadro kasāniviṭṭho
ātāpino saṃvegino bhavātha,
saddhāya sīlena ca vīriyena ca
samādhinā dhammavinicchayena ca,
sampannavijjācaraṇā patissatā
jahissatha dukkhamidaṃ anappakaṃ.

 

145.
Hãy xem dẫn nước, đào mương
Mũi tên khéo uốn thành đường thẳng ngay
Bánh xe tròn đẽo, tài hay!
Hành trì tốt đẹp, xứng thay, tự điều!

Udakaṃ hi nayanti nettikā
usukārā namayanti tejanaṃ,
dāruṃ namayanti tacchakā
attānaṃ damayanti subbatā.

 

______________________________________

Chú thích:

 

(1)Hàm chỉ bậc Thánh.

(2)Hàm chỉ bậc Thánh.