Dhammapada – Kinh Lời Vàng

15/02/2013 | Chuyên mục: KINH . 62531 Lượt xem

Chương XII

ATTAVAGGA

(Phẩm Tự Ngã)

 

 

157.
Thương mình phải biết yêu mình
Phải chăm kẻ trộm rập rình ngày đêm
Ba canh (1), bậc trí chẳng quên
Luôn luôn tỉnh thức kề bên trông chừng!

Attānance piyaṃ jaññā
rakkheyya naṃ surakkhitaṃ,
tiṇṇaṃ aññataraṃ yāmaṃ
paṭijaggeyya paṇḍito.

 

158.
Tự mình kiên định không sờn
Tự mình củng cố chánh chơn Con Đường (2)
Mới đi giáo hóa muôn phương
Bậc trí như vậy, chẳng vương nhiễm gì!

Attānameva paṭhamaṃ
patirūpe nivesaye,
athaññamanusāseyya
na kilisseyya paṇḍito.

 

159.
Tự mình tu tập thế nào
Mới mong giáo hóa ra sao cho người
Khéo thay, chế ngự mình rồi
Mới mong điều phục cõi đời lao xao!

Attānañce tathā kayirā
yathānnamanusāsati,
sudanto vata dammetha
attā hi kira duddamo.

 

160.
Tự ta bảo hộ cho ta
Có ai nương tựa gần xa mà cầu!
Tự mình chế ngự làm đầu
Khó khăn điều phục, gắng lâu cũng thành!

Attā hi attano nātho
ko hi nātho paro siyā,
attanā va sudantena
nāthaṃ labhati dullabhaṃ.

 

161.
Việc dữ vốn tự mình sanh
Tự khởi, tự tạo, tự hành ác tri
Nó nghiền nát kẻ ngu si
Kim cương rạch vết, nghĩa gì bảo châu!

Attanā hi kataṃ pāpaṃ
attajaṃ attasambhavaṃ,
abhimatthati dummedhaṃ
vajiraṃ v’asmamayaṃ maṇiṃ.

 

162.

Như thân dây māluvā
Bám ghì, đeo siết – sāla chết dần
Nếu ta quá nhiễm dục trần
Kẻ thù không giết, tự thân giết mình!

Như dây leo bám siết cây
Nhánh cành tàn tạ đợi ngày chết khô
Quá nhiều dục lạc nhiễm ô
Là ta đã tự đào mồ chôn ta!

Yassa accantadussīlyaṃ
māluvā sālamiv’otthataṃ,
karoti so tathattānaṃ
yathā naṃ icchatī diso.

 

163.
Những việc xấu quấy, dễ làm!
Hại mình cũng vậy, lại càng quen tay!
Than ôi! Việc đẹp, việc hay
Tốt lành, lợi lạc, đời này, khó sao!

Sukarāni asādhūni
attano ahitāni ca,
yaṃ ve hitañca sādhuñca
taṃ ve paramadukkaraṃ.

 

164.
Cũng vì cuồng dại, mê lầm
Người kia phỉ báng ân thâm Phật-đà
Cười chê thánh hạnh Tăng-già
Miệt thị Chánh Pháp thật là chua cay
Bởi do ác kiến sâu dày
Bông tre kết hạt, diệt ngay chính mình!

Yo sāsanaṃ arahataṃ
ariyānaṃ dhammajīvinaṃ,
paṭikkosati dummedho
diṭṭhiṃ nissāya pāpikaṃ,
phalāni kaṭṭhakasseva
attaghaññāya phallati.

 

165.
Làm điều ác dữ do ta
Tạo nên ô nhiễm cũng là mình thôi
Tự tôi trong sạch, bởi tôi!
Chẳng ai trong sạch cho người, có đâu!

Attanā hi kataṃ pāpaṃ
attanā saṃkilissati,
attanā akataṃ pāpaṃ
attanā va visujjhati,
suddhī asuddhi paccattaṃ
n’añño aññaṃ visodhaye.

 

166.
Không vì an lạc cho đời
Chẳng vì lợi ích cho người thế gian
Mà quên tối thượng Con Đàng
Mà quên tự lợi: Niết-bàn chánh tri!

Attadatthaṃ paratthena
bahunā pi na hāpaye,
attadatthamabhiññāya
sadatthapasuto siyā.

 

____________________________________________

Chú thích:

 

(1) Chú giải nói, ba canh là ba giai đoạn của đời người: Thiếu, trung và lão.

(2) Magga: Đạo.