Dhammapada – Kinh Lời Vàng

15/02/2013 | Chuyên mục: KINH . 62534 Lượt xem

Chương VIII

SAHASSAVAGGA

(Phẩm Một Ngàn)

 

 

100.
Dẫu cho ngôn ngữ lời ngàn
Mà nghe vô ích, chỉ bàn suông thôi!
Tốt hơn: Một chữ, một lời
Nghe xong tịnh lạc, sống đời vô ưu.

Sahassamapi ce vācā
anatthapadasaṃhitā,
ekaṃ atthapadaṃ seyyo
yaṃ sutvā upasammati.

 

101.
Chữ câu ngàn vạn ích gì
Kệ kinh nói mãi, lắm khi loạn mù
Một câu có ích, cho dù
Nghe xong tịnh lạc, an như đời đời!

Sahassamapi ce gāthā
anatthapadasaṃhitā,
ekaṃ gāthāpadaṃ seyyo
yaṃ sutvā upasammati.

 

102.
Trăm câu đọc tụng ích gì
Máy móc, nhái lại khác chi vẹt, nhồng
Một lời Phật pháp chánh tông
Nghe xong tịnh lạc, trú dòng bất lai!

Yo ca gāthā sataṃ bhāse
anatthapadasaṃhitaṃ,
ekaṃ dhammapadaṃ seyyo
yaṃ sutvā upasammati.

 

103.
Vẻ vang, tự thắng chính mình
Khó hơn thắng vạn chiến binh sa trường
Lành thay! Tâm ý kỷ cương
Chiến thắng tối thượng, phi thường: Thắng ta!

Yo sahassaṃ sahassena
saṅgāme mānuse jine,
ekañca jeyyamattānaṃ,
sa ve saṅgāmajuttamo.

 

104.
Là người chế ngự bản thân
Ngữ ngôn, cử chỉ, tinh cần chăm nom
Thắng mình, nhất định tốt hơn
Tự khéo điều phục, chánh chơn nhân hoàn.

Attā have jitaṃ seyyo
yā cāyaṃ itarā pajā,
attadantassa posassa
niccaṃ saññatacārino.

 

105.
Với người tự thắng chính mình
Đứng cao hơn cả muôn sinh sáu đường
Chư Thiên, Phạm Đế, Ma Vương
Cũng đành chiến bại, vô phương sánh cùng!

Neva devo na gandhabbo
na māro saha brahmunā,
jitaṃ apajitaṃ kayirā
tathārūpassa jantuno.

 

106.
Trăm năm bỏ cả thời gian
Chí thành tế tự núi vàng, rừng châu
Chẳng bằng giây lát cúi đầu
Cúng dường bậc Thánh, dày sâu phước lành!

Māse māse sahassena,
yo yajetha sataṃ samaṃ,
ekañca bhāvit’attānaṃ
muhuttamapi pūjaye,
sāyeva pūjanā seyyo
yañce vassasataṃ hutaṃ.

 

107.

Trăm năm đốt lửa rừng thiêng
Khẩn cầu tế tự triền miên đêm ngày
Chẳng bằng chỉ một phút giây
Cúng dường bậc Thánh, sâu dày phước hơn!

Yo ca vassasataṃ jantu
aggiṃ paricare vane,
ekañca bhāvit’attānaṃ
muhuttamapi pūjaye,
sāyeva pūjanā seyyo
yañce vassasataṃ hutaṃ.

 

108.
Suốt năm tế vật cúng dường
Để mong phước quả nhờ nương sau này
Phần tư lợi ích chẳng tày
Một lần đảnh lễ gót mây Thánh Hiền!

Yaṃ kiñci yiṭṭhaṃ
va hutaṃ va loke,
saṃvaccharaṃ yajetha
puññapekkho,
sabbampi taṃ na catubhāgameti,
abhivādanā ujjugatesu seyyo.

 

109.
An vui, sắc đẹp, sống lâu
Dồi dào sức khỏe: Bốn câu chúc mừng!
Cho ai kính lễ cúc cung
Những bậc trưởng thượng thuộc dòng Sa-môn.

Abhivādanasīlissa
niccaṃ vuḍḍhāpacāyino,
cattāro dhammā vaḍḍhanti
āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.

 

110.
Trăm năm sống có ích gì
Buông lung, phóng dật, ác tri, ác tà
Một ngày trong cõi người ta
Sống có giới định – thật là tốt hơn!

Yo ca vassasataṃ jīve
dussīlo asamāhito,
ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo
sīlavantassa jhāyino.

 

111.
Trăm năm sống có ích gì
Buông lung, phóng dật, ác tri, ác tà
Một ngày trong cõi người ta
Sống có thiền tuệ – thật là tốt hơn!

Yo ca vassasataṃ jīve
duppañño asamāhito,
Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo
Paññavantassa jhāyino.

 

112.
Trăm năm sống có ích gì
Dể duôi, biếng nhác – li bì xác thân
Khởi tâm nỗ lực tinh cần
Một ngày như vậy, muôn phần quý hơn!

Yo ca vassasataṃ jīve
kusīto hīnavīriyo,
ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo
vīriyamārabhato daḷhaṃ.

 

113.
Trăm năm sống có ích gì
Pháp đi, pháp đến, vô tri chẳng tường
Một ngày, quả thật khó lường
Thấy pháp sanh diệt, vô thường ra sao!

Yo ca vassasataṃ jīve
apassaṃ udayabbayaṃ,
ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo
passato udayabbayaṃ.

 

114.
Trăm năm sống có ích gì
Chẳng thấy Bất Tử, vô vi pháp hành
Một ngày quả thật trọn lành,
Thấy pháp Bất Tử, Vô Sanh rõ ràng.

Yo ca vassasataṃ jīve
apassaṃ amataṃ padaṃ,
ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo
passato amataṃ padaṃ.

 

115.
Trăm năm sống có ích gì
Giáo Pháp tối thượng, chẳng tri, chẳng hành
Một ngày quả thật trọn lành,
Tu tập Giáo Pháp, cao thanh cõi về!

Yo ca vassasataṃ jīve
apassaṃ dhammamuttamaṃ,
ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo
passato dhammamuttamaṃ.