Danh mục

  • Dhammapada – Kinh Lời Vàng

    DHAMMAPADA KINH LỜI VÀNG   Việt - Pāḷi Lục bát thi hóa: MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH   Chương I YAMAKAVAGGA (Phẩm Song Đối)       1. Các pháp, tư tác (1) dẫn đầu Tư tác chủ ý bắc cầu đưa duyên Nói, làm xấu ác, chẳng hiền Bánh xe bò kéo, khổ liền theo sau! Manopubbaṅgamā dhammā manoseṭṭhā manomayā, manasā ce paduṭṭhena bhāsati vā karoti vā, tato naṃ dukkhamanveti cakkaṃ’vā vahato padaṃ.   2. Các ...