Dhammapada – Kinh Lời Vàng

15/02/2013 | Chuyên mục: KINH . 62547 Lượt xem

Chương XIII

LOKAVAGGA

(Phẩm Thế Gian)

 

 

167.
Chạy theo phóng dật, chớ nên!
Đua đòi tham vọng thấp hèn, hay chi?
Tin đâu tà kiến ngu si
Quý gì nuôi lớn hữu vi tục trần?!

Hīnaṃ dhammaṃ na seveyya
pamādena na saṃvase,
micchādiṭṭhiṃ na seveyya
na siyā lokavaḍḍhano.

 

168.
Tự nỗ lực, chẳng buông lung!
Thực hành chánh pháp vô cùng trang nghiêm
Có tu, có chí thì nên
An vui, lợi lạc, phúc duyên nhiều đời!

Uttiṭṭhe nappamajjeyya
dhammaṃ sucaritaṃ care,
dhammacārī sukhaṃ seti
asmiṃ loke paramhi ca.

 

169.
Phải theo chánh pháp tu trì
Lìa xa ác đạo, ác tri sai lầm
Chớ theo trược hạnh, ngu nhân
Phúc lành, an lạc đời gần, đời xa!

Dhammaṃ care sucaritaṃ
na naṃ duccaritaṃ care,
dhammacārī sukhaṃ seti
asmiṃ loke paramhi ca.

 

170.
Hãy xem bọt nước lao xao!
Hãy nhìn ảo ảnh, chiêm bao chập chờn!
Thế gian hoa đốm, mộng trường
Thấy được như vậy, Tử Vương khó dò!

Yathā pubbuḷakaṃ passe
yathā passe marīcikaṃ,
evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ
maccurājā na passati.

 

171.
Thế gian đẹp đẽ xiết bao
Long xa mỹ lệ, lụa đào, gấm hương!
Mê nhân chết sững bên đường
Trí nhân thanh thản, chẳng vương dính gì!

Etha passath’imaṃ lokaṃ,
cittaṃ rājarath’ūpamaṃ,
yattha bālā visīdanti
n’atthi saṅgo vijānataṃ.

 

172.
Trước kia phóng túng, mê mờ
Ngày sau tỉnh niệm, hướng bờ giác xa
Đưa tay vén đám mây qua
Vầng trăng ló dạng, nguy nga hạ huyền!

Yo ca pubbe pamajjitvā
pacchā so nappamajjati,
somaṃ lokaṃ pabhāseti
abbhā mutto va candimā.

 

173.
Hồi đầu làm các hạnh lành
Xóa mờ ác nghiệp đã sanh thuở nào
Trí nhân chiếu sáng trần lao
Trời quang, mây tạnh, trăng sao đời này!

Yassa pāpaṃ kataṃ kammaṃ
kusalena pidhīyati,
somaṃ lokaṃ pabhāseti
abbhā mutto va candimā.

 

174.
Thế gian loáng quáng mù manh
Hiếm thay ít kẻ mắt lành, sáng trong!
Lưới trùm, chim khó thoát lồng
Bay lên nhàn cảnh, thật không mấy người!

Andhabhūto ayaṃ loko
tanukettha vipassati,
sakuṇo jālamuttova
appo saggāya gacchati.

 

175.
Thiên nga cất cánh thênh thang
Thần thông bay lượn không gian nghìn trùng
Ma Vương, thắng phục, đã xong!
Bậc trí lìa thoát trần hồng ra đi!

Haṃsādiccapathe yanti
ākāse yanti iddhiyā,
nīyanti dhīrā lokamhā
jetvā māraṃ savāhiniṃ.

 

176.
Những ai nói dối thành quen
Làm các việc ác tự nhiên như ruồi
Cười chê, bác bỏ luân hồi
Ác trí như vậy, đồng sôi, chão dầu!

Ekaṃ dhammaṃ atītassa
musāvādissa jantuno,
vitiṇṇaparalokassa
n’atthi pāpaṃ akāriyaṃ.

 

177.
Làm sao bủn xỉn sanh thiên?
Khen người rộng lượng, kẻ điên, mong gì!
Trí nhân bố thí, xả ly
Hỷ hoan lạc báo, có chi phải ngờ!

Na ve kadariyā devalokaṃ vajanti
bālā have nappasaṃsanti dānaṃ,
dhīro ca dānaṃ anumodamāno
ten’eva so hoti sukhī parattha.

 

178.
Dẫu cho bá chủ, vương quyền
Hoặc là thượng giới, thần tiên, thiên đàng
Địa cầu, chúa tể cao sang
Thua xa, xa tít, dự hàng Thánh Lưu!

Pathabyā ekarajjena
saggassa gamanena vā,
sabbalokādhipaccena
sotāpattiphalaṃ varaṃ.