Dhammapada – Kinh Lời Vàng

15/02/2013 | Chuyên mục: KINH . 62543 Lượt xem

Chương XXI

PAKIṆṆAKAVAGGA

(Phẩm Tạp Lục)

 

 

290.
Xa lìa hạnh phúc nhỏ nhoi
Tìm hạnh phúc lớn để noi hướng về
Lạc nhỏ, bậc trí không mê
Quyết hái lạc lớn: Bồ-đề tám bông! (1)

Mattāsukhapariccāgā
passe ce vipulaṃ sukhaṃ
caje mattāsukhaṃ dhīro
sampassaṃ vipulaṃ sukhaṃ.

 

291.
Cứ gieo đau khổ cho người
Để tìm hạnh phúc, nực cười lắm thay!
Kẻ ngu thù hận trói tay
Bị lôi, bị siết, bủa vây oán cừu!

Paradukkhūpadhānena
attano sukhaṃ icchati,
verasaṃsaggasaṃsaṭṭho
verā so na parimuccati.

 

292.
Việc đáng thì lại không làm (2)
Việc không thích đáng (3) lại ham dính vào
Người ngu ngã mạn tự hào
Lậu hoặc tăng trưởng khác nào bìm leo!

Yaṃ hi kiccaṃ apaviddhaṃ
akiccaṃ pana kayirati,
unnaḷānaṃ pamattānaṃ
tesaṃ vaḍḍhanti āsavā.

 

293.
Những người cần mẫn siêng năng
Niệm thân, quán tưởng thường hằng chẳng lơi
Chỉ làm việc thích đáng thôi
Ngã mạn, lậu hoặc khó mòi nẩy sanh!

Yesañca susamāraddhā
niccaṃ kāyagatā sati,
akiccaṃ te na sevanti
kicce sātaccakārino,
satānaṃ sampajānānaṃ
atthaṃ gacchanti āsavā.

 

294.
Sau khi diệt “cha mẹ” (4) rồi
Giết “hai vua” (5) nọ hết đời hiếu tranh!
Chặt tên “quốc khố đại thần” (6)
Chém bọn “lãnh thổ quan quân tùy tùng” (7)
Được rồi quốc độ mênh mông
Bậc vô ưu sống thong dong bốn mùa!

Mātaraṃ pitaraṃ hantvā
rājāno dve ca khattiye,
raṭṭhaṃ sānucaraṃ hantvā
anīgho yāti brāhmaṇo.

 

295.
“Mẹ cha” đã giết, đã chôn
Và “hai vua Bà-la-môn”, chém ngành!
Trị “năm hổ tướng lừng danh” (8)
Bậc vô ưu sống, vô sanh đời đời!

Mātaraṃ pitaraṃ hantvā
rājāno dve ca sotthiye,
veyagghapañcamaṃ hantvā
anīgho yāti brāhmaṇo.

 

296.
Đệ tử đức Gotama
Ngày đêm tỉnh giác, Phật-đà niệm luôn
Ân đức Phật Bảo cao thâm
Nằm, ngồi, đi đứng – nhất tâm niệm hoài.

Suppabuddhaṃ pabujjhanti
sadā gotamasāvakā,
yesaṃ divā ca ratto ca
niccaṃ buddhagatā sati.

 

297.
Đệ tử của đức Như Lai
Ngày đêm tỉnh niệm trọn bài Đạt-ma
Ân đức Pháp Bảo bao la
Pháp đi, pháp đến – lơ là chẳng nên!

Suppabuddhaṃ pabujjhanti
sadā gotamasāvakā,
yesaṃ divā ca ratto ca
niccaṃ dhammagatā sati.

 

298.
Đệ tử của đức Sakyā
Ngày đêm tỉnh giác, Tăng-già niệm luôn
Ân đức Tăng Bảo thậm thâm
Ba canh, sáu khắc tinh cần không lơi!

Suppabuddhaṃ pabujjhanti
sadā gotamasāvakā,
yesaṃ divā ca ratto ca
niccaṃ saṅghagatā sati.

 

299.
Đệ tử của đức Thế Tôn
Sắc thân đi đứng, luôn luôn niệm hoài
Thân gồm thể trược ba hai
Nhớ ghi, niệm tưởng trong ngoài chớ quên!

Suppabuddhaṃ pabujjhanti
sadā gotamasāvakā,
yesaṃ divā ca ratto ca
niccaṃ kāyagatā sati.
300.
Đệ tử của đức Đại Hiền
Vô thù, vô hại chăm chuyên niệm hoài
Từ tâm rải khắp bốn loài
An vui chuyên niệm khuya, mai, tối, chiều!

Suppabuddhaṃ pabujjhanti
sadā gotamasāvakā,
yesaṃ divā ca ratto ca
ahiṃsāya rato mano.

 

301.
Đệ tử của đức Vô Sanh
Ngày đêm tỉnh giác, trong lành, hỷ hoan
Thân tâm trú niệm chu toàn
Vui đời thiền quán, xứng hàng sa-môn!

Suppabuddhaṃ pabujjhanti
sadā gotamasāvakā,
yesaṃ divā ca ratto ca
bhāvanāya rato mano.

 

302.
Khó thay đời sống xuất gia!
An vui đời sống không nhà, khó hơn!
Tại gia, phiền não dập dồn
Lại khó hơn nữa, sầu buồn kéo lôi!
Bạn bè không hợp, chán ôi!
Làm người lữ khách luân hồi, càng thương!
Vậy nên dừng gót đoạn trường
Chạy theo, biết khổ, vẫn bươn chải hoài!

Duppabbajjaṃ durabhiramaṃ
durāvāsā gharā dukhā,
dukkho’samānasaṃvāso
dukkhānupatitaddhagū,
tasmā na caddhagū siyā
na ca dukkhānupatito siyā.

 

303.
Đức tin, giới hạnh đầy tròn
Danh thơm, tài sản Sa-môn có rồi! (9)
Đi đâu cũng được đón mời
Cung nghinh, quý trọng phúc trời dám so?

Saddho sīlena sampanno
yasobhogasamappito,
yaṃ yaṃ padesaṃ bhajati
tattha tattheva pūjito.

 

304.
Cao cao núi tuyết Hy-ma
Người lành cũng vậy, ở xa thấy liền
Mũi tên bay giữa đêm đen
Như kẻ xấu ác, ai thèm biết cho!

Dūre santo pakāsenti
himavantova pabbato,
asantettha na dissanti
rattiṃ khittā yathā sarā.

 

305.
Với ai thích sống cô đơn
Độc hành lặng lẽ, chánh chơn tự lòng!
Ngồi, nằm tâm ý thanh trong
Rừng sâu khả ái, thật không phụ người!

Ek’āsanaṃ ekaseyyaṃ
eko caramatandito,
eko damayaṃ attānaṃ
vanante ramito siyā.

 

______________________________________________

Chú thích:

 

(1) Bát chánh đạo.

(2) Việc thích đáng: Như giới, định, tuệ.

(3) Việc không thích đáng: Chăm sóc cái thân, trang trí y bát, dù dép; lo việc ở ngoài đời…

(4) Mātu: Mẹ, tiêu biểu cho tâm ái dục (taṇhā); pitu: Cha, tiêu biểu cho ngã mạn, cố chấp, cứng đầu, kiêu căng, tự phụ, hống hách…

(5) Hai vua: Thường kiến và đoạn kiến.

(6) Người phụ trách kho tàng của vương quốc – ý nói cái tâm ái luyến bám bíu vào đời sống.

(7) Ý nói lục căn và lục trần.

(8) Là năm chướng ngại tinh thần (5 triền cái): Hôn trầm, thuỵ miên, nghi; sân ác; trạo hối; tham dục.

(9) Gia tài thánh hạnh.