Dhammapada – Kinh Lời Vàng

15/02/2013 | Chuyên mục: KINH . 62545 Lượt xem

Chương XVII

KODHAVAGGA

(Phẩm Phẫn Nộ)

 

 

221.
Bước qua phẫn nộ, ngã kiêu
Cắt lìa ràng buộc kết neo phận đời
Danh tâm, sắc tướng xa rời
Khổ nào theo dính gót người vô sân?

Kodhaṃ jahe vippajaheyya mānaṃ
saṃyojanaṃ sabbamatikkameyya,
taṃ nāmarūpasmimasajjamānaṃ
akiñcanaṃ nānupatanti dukkhā.

 

222.
Tâm sân bộc phát rất nhanh
Chiếc xe trượt dốc, hãm phanh, khó chừ!
Có người chế ngự được ư?
Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này!

Ai người chận được tâm sân
Như dừng ngay lại xe lăn trượt bờ
Đánh xe thiện xảo chẳng ngờ
Còn bao kẻ khác, cầm hờ dây cương!

Yo ve uppatitaṃ kodhaṃ
rathaṃ bhantaṃva vāraye,
tamahaṃ sārathiṃ brūmi
rasmiggāho itaro jano.

 

223.
Không sân, chế ngự hận sân
Với người xấu ác, ta cần tốt vui
Bố thí, diệt xan tham rồi
Lấy đức chân thật, thắng lời dối gian!

Akkodhena jine kodhaṃ
asādhuṃ sādhunā jine,
jine kadariyaṃ dānena
saccena alikavādinaṃ.

 

224.
Chân thật là đức làm đầu
Chẳng nên phẫn hận là câu nằm lòng
Dẫu nghèo vẫn chẳng rít rong
Ba điều tốt ấy – thong dong cảnh trời!

Saccaṃ bhaṇe na kujjheyya
dajjā’ appampi yācito;
Etehi tīhi ṭhānehi,
gacche devāna santike.

 

225.
Không tổn hại: Bậc hiền nhơn!
Nói, làm, suy nghĩ chánh chơn chế mình
Thấm sâu trạng thái quang minh
Chẳng sầu, chẳng muộn, vô sinh Niết-bàn!

Ahiṃsakā ye munayo
niccaṃ kāyena saṃvutā,
te yanti accutaṃ ṭhānaṃ
yattha gantvā na socare.

 

226.
Người luôn tỉnh giác ngày đêm
Kỷ cương, tự chế tinh chuyên pháp hành
Tâm chơn hướng cõi Vô Sanh
Bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu!

Sadā jāgaramānānaṃ
ahorattānusikkhinaṃ,
nibbānaṃ adhimuttānaṃ
atthaṃ gacchanti āsavā.

 

227.
Nên biết này A-tu-la!
Đời này cũng vậy, đời qua khác gì
Ngồi im là bị chúng nghi!
Nói nhiều liền bị chúng khi lắm lời!
Nói vừa cũng bị chê cười
Nói ít vẫn bị miệng người thế gian!

Porāṇametaṃ atula
netaṃ ajjatanāmiva,
nindanti tuṇhimāsīnaṃ
nindanti bahubhāṇinaṃ,
mitabhāṇimpi nindanti
n’atthi loke anindito.

 

228.
Tuy nhiên, định luật bất toàn
Không đâu có kẻ được hoàn toàn khen
Hoàn toàn bị chúng chê gièm
Hoàn toàn chẳng có khen luôn, chê hoài!

Na cāhu na ca bhavissati
na cetarahi vijjati,
ekantaṃ nindito poso
ekantaṃ vā pasaṃsito.

 

229.
Phải luôn tự kiểm hằng ngày
Bậc trí khen ngợi người hay xét mình
Giới nghi chẳng chỗ chê khinh
Thanh cao phẩm hạnh, kiến minh tròn đầy.

Yañce viññū pasaṃsanti
anuvicca suve suve,
acchiddavuttiṃ medhāviṃ
paññāsīlasamāhitaṃ.

 

230.
Vị ấy như tấm vàng y
Có ai lại dám khinh khi các ngài
Chư Thiên, Phạm Đế, loài người
Cũng đều hoan hỷ hết lời tán dương!

Nikkhaṃ jambonadasseva,
ko taṃ ninditumarahati;
Devāpi naṃ pasaṃsanti,
brahmunāpi pasaṃsito.

 

231.
Giữ thân, phải biết canh phòng,
Gìn thân, bảo vệ hết lòng nay mai!
Xả ly hành ác mới tài
Trang nghiêm thân hạnh, hỡi ai, mặc dầu!

Kāyappakopaṃ rakkheyya
kāyena saṃvuto siyā,
kāyaduccaritaṃ hitvā
kāyena sucaritaṃ care.

 

232.
Gìn ngôn, giữ khẩu phải phòng
Khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay!
Xả ly ác khẩu, làm ngay
Trang nghiêm khẩu hạnh mới tày trượng phu!

Vacīpakopaṃ rakkheyya
vācāya saṃvuto siyā,
vacīduccaritaṃ hitvā
vācāya sucaritaṃ care.

 

233.
Gìn tâm, giữ ý phải phòng
Ý tâm bảo vệ hết lòng mới hay!
Xả ly ác ý, làm ngay!
Trang nghiêm ý hạnh mới tày trượng phu!

Manopakopaṃ rakkheyya
manasā saṃvuto siyā,
manoduccaritaṃ hitvā
manasā sucaritaṃ care.

 

234.
Người khôn, biết điều phục thân
Ngăn phòng lời nói do sân ác hành
Thu thúc tâm ý trong lành
Khéo thay! Toàn hảo ba sanh nghiệp nầy!

Kāyena saṃvutā dhīrā
atho vācāya saṃvutā,
manasā saṃvutā dhīrā
te ve suparisaṃvutā.