Dhammapada – Kinh Lời Vàng

15/02/2013 | Chuyên mục: KINH . 62530 Lượt xem

Chương XIV

BUDDHAVAGGA

(Phẩm Đức Phật)

 

 

179.
Vô biên, hành xứ Như Lai!
Chiến bất khả bại (1), chẳng ai sánh đồng!
Vinh thay! Phật giới mênh mông!
Chẳng để vết tích, chân không dính gì! (2)
Vinh thay! Uy lực vô vi! (3)
Có ai thấy dấu bước đi của ngài? (4)

Yassa jitaṃ nāvajīyati
jitamassa no yāti koci loke,
taṃ buddhamanantagocaraṃ
apadaṃ kena padena nessatha.

 

180.
Rối ren, hỗn tạp hết rồi
Ái dục, triền phược kéo lôi ngõ nào?
Đi không dấu tích trần lao
Phật giới tối thượng biết sao mà bàn?
Bước ra khỏi cõi ba ngàn
Ma Vương lần vết xuất phàm được ư?!

Yassa jālinī visattikā
taṇhā n’atthi kuhiñci netave,
taṃ buddhamanantagocaraṃ
apadaṃ kena padena nessatha.

 

181.
Trí nhân vui hạnh khước từ
Tinh cần thiền quán, tĩnh cư lòng mình
Chư thiên ái kính, hoan nghinh
Phật luôn chánh niệm, giác minh tròn đầy!

Ye jhānapasutā dhīrā
nekkhammūpasame ratā,
devāpi tesaṃ pihayanti
sambuddhānaṃ satīmataṃ.

 

182.
Hiếm thay! Sanh được làm người
Hiếm thay! Sống được một đời lành trong
Hiếm thay! Nghe pháp chánh tông
Hiếm thay! Vị Phật trần hồng Đản Sinh

Kiccho manussapaṭilābho
kicchaṃ maccāna jīvitaṃ,
Kicchaṃ saddhammassavanaṃ
kiccho buddhānamuppādo.

 

183.
Vui thay! Điều ác không làm
Vui thay! Việc thiện lại chăm làm hoài
Tự tâm thanh lọc trong ngoài
Ấy là giáo huấn ba đời Thế Tôn!

Sabbapāpassa akaraṇaṃ
kusalassa upasampadā,
Sacittapariyodapanaṃ
etaṃ buddhāna sāsanaṃ.

 

184.
Nhẫn kham: Khổ hạnh nhất đời
Niết-bàn là cõi tuyệt vời, tối cao
Xuất gia không hại người nào
Sa-môn chẳng dính trượng đao giữa đời!

Khantī paramaṃ tapo titikkhā
nibbānaṃ paramaṃ vadanti buddhā,
Na hi pabbajito parūpaghātī
na samaṇo hoti paraṃ viheṭhayanto.

 

185.
Sống đời vô hại, vô vi
Giới điều thu thúc, hộ trì các căn
Tri túc, dị giản uống ăn
Độc cư tịch tịnh, Phật hằng thuyết ngôn!

Anūpavādo anūpaghāto
pātimokkhe ca saṃvaro,
mattaññutā ca bhattasmiṃ
pantañca sayanāsanaṃ,
adhicitte ca āyogo
etaṃ buddhāna sāsanaṃ.

 

186.
Trận mưa bảy báu đầy tràn
Chẳng làm thỏa mãn ái tham lòng người
Dục khổ nhiều, lạc ít thôi
Chỉ bậc trí hiểu, bẻ mồi câu đi!

Na kahāpaṇavassena
titti kāmesu vijjati,
appassādā dukhā kāmā
iti viññāya paṇḍito.

 

187.
Cho nên đệ tử Thánh Hiền
Chẳng tìm khoái lạc thần tiên cảnh trời
Hỷ hoan ái dục diệt rồi
Niết-bàn vắng lặng, nghỉ ngơi vẹn toàn!

Api dibbesu kāmesu
ratiṃ so nādhigacchati,
taṇhakkhayarato hoti
sammāsambuddhasāvako.

 

188.
Loài người hoảng hốt, hoảng kinh
Đi tìm nhiều chỗ cho mình tựa nương
Vào nơi cây cối, ruộng vườn
Hoặc là đền tháp, núi rừng, miếu hoang!

Bahuṃ ve saraṇaṃ yanti
pabbatāni vanāni ca,
ārāmarukkhacetyāni
manussā bhayatajjitā.

 

189.
Ấy đâu phải chỗ an toàn
Là nơi bảo vệ cho hàng trí nhân
Chẳng đâu thoát khỏi mê trần
Chẳng đâu ẩn trốn dấu chân khổ hình!

N’etaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ
n’etaṃ saraṇamuttamaṃ,
n’etaṃ saraṇamāgamma
sabbadukkhā pamuccati.

 

190.
Quy y Phật Bảo quang vinh
Quy y Pháp Bảo cao minh rạng ngời
Quy y Tăng Chúng ba đời
Quy y như vậy, chính nơi hướng về!

Yo ca buddhañca dhammañca
saṅghañca saraṇaṃ gato,
cattāri ariyasaccāni
sammappaññāya passati.

 

191.
Chánh tri đâu khổ, đâu mê
Chánh tri Tứ Đế, Bồ-đề tự tâm!
Lần theo Bát Chánh, Giác phần
Vượt qua khổ nạn, mê tân đời này.

Dukkhaṃ dukkhasamuppādaṃ
dukkhassa ca atikkamaṃ,
ariyaṃ c’aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
dukkhūpasamagāminaṃ.

 

192.
Quy y ấy quả cao dày
Quy y tối thượng, đâu tày mà so!
Quy y tận khổ, vô lo,
Quy y, giải thoát, thảy đò ngàn sông!

Etaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ
etaṃ saraṇamuttamaṃ,
etaṃ saraṇamāgamma
sabbadukkhā pamuccati.

 

193.
Khó thay! Thật hiếm có người
Vĩ nhân hiền thiện ra đời ở đây
Chỉ đâu phúc đủ, duyên đầy
Nơi ấy, bậc trí đợi ngày giáng sinh!

Dullabho purisājañño
na so sabbattha jāyati,
yattha so jāyati dhīro
taṃ kulaṃ sukhamedhati.

 

194.
Lành thay! Chư Phật giáng sinh!
Lành thay! Chánh Pháp quang minh ba tòa!
Lành thay! Tăng Bảo lục hòa!
Lành thay! Tứ Chúng một nhà đồng tu!

Sukho buddhānamuppādo
sukhā saddhammadesanā,
sukhā saṅghassa sāmaggī
samaggānaṃ tapo sukho.

 

195.
Xứng thay! Bậc đáng cúng dường
Thế Tôn, môn đệ các hàng Thanh Văn!
Quý ngài an tĩnh lục căn
Vượt qua hý luận, tham sân, não phiền.

Pūjārahe pūjayato
buddhe yadi va sāvake,
papañcasamatikkante
tiṇṇasokapariddave.

 

196.
Xứng thay! Bậc đáng cúng dường
Người có tuệ giác, thơm hương Niết-bàn
Vô vi, vô uý, tĩnh an
Cúng dường như vậy, cao sang phước mầu.

Te tādise pūjayato
nibbute akutobhaye,
na sakkā puññaṃ saṅkhātuṃ
imettamapi kenaci.

___________________________________________

Chú thích:

(1)Cuộc chiến thắng tham, sân, si.

(2) Mọi vết tích của hữu vi, phiền não.

(3) 10 Phật lực, 9 hồng danh.

(4) Giải thoát ngoài 3 cõi, không còn dấu vết tâm hành.