Dhammapada – Kinh Lời Vàng

15/02/2013 | Chuyên mục: KINH . 62533 Lượt xem

Chương IX

PĀPAVAGGA

(Phẩm Ác)

 

 

116.
Mau mau làm các việc lành
Mau mau ngăn ác phát sanh tâm người
Tâm người vốn thật dể duôi
Nếu chậm thiện nghiệp, ác chồi ló ra!

Abhittharetha kalyāṇe
pāpā cittaṃ nivāraye,
dandhan hi karoto puññaṃ
pāpasmiṃ ramatī mano.

 

117.
Hỡi ai điều ác lỡ làm
Lặp đi lặp lại dễ thành thói quen
Điều ác, thỏa thích chẳng nên
Chứa ác thọ khổ, lời khuyên đạo tình!

Pāpaṃ ce puriso kayirā
na naṃ kayirā punappunaṃ,
na tamhi chandaṃ kayirātha
dukkho pāpassa uccayo.

 

118.
Hỡi ai hoan hỷ làm lành
Hãy nên tiếp tục cho thành thói quen!
Điều lành thỏa thích, rất nên!
Chứa thiện được lạc, lời khuyên đạo tình!

Puññnaṃ ce puriso kayirā
kayirā naṃ punappunaṃ,
tamhi chandaṃ kayirātha
sukho puññassa uccayo.

 

119.
Người kia làm ác, nghĩ rằng:
Làm ác được tốt, được hằng an vui
Đến khi quả dữ chín muồi
Khổ đau họa hại, rồi đời kẻ ngu!

Pāpopi passati bhadraṃ
yāva pāpaṃ na paccati,
yadā ca paccati pāpaṃ
atha pāpo pāpāni passati.

 

120.
Người kia làm thiện lâu ngày
Vẫn gặp đau khổ, vẫn hay than phiền
Đủ duyên, quả tốt đến liền
An vui, hạnh phúc thiện hiền mến ưa!

Bhadro pi passati pāpaṃ
yāva bhadraṃ na paccati,
yadā ca paccati bhadraṃ
atha bhadro bhadrāni passati.

 

121.
Nước rơi từng giọt giọt thôi
Lâu ngày chầy tháng đến hồi tràn lu
Chút chút việc ác, mặc dù,
Ngày qua tháng lại, người ngu ác đầy!

Māppamaññnetha pāpassa
na maṃ taṃ āgamissati,
udabindunipātena
udakumbho pi pūrati,
bālo pūrati pāpassa
thokathokampi ācinaṃ.

 

122.
Nước rơi từng giọt giọt thôi
Khe mương trăm nẻo đến hồi thành sông
Chút chút việc thiện nhẹ bồng
Mai kia vô lượng hư không cũng tràn!

Māvamaññetha puññassa
na maṃ taṃ āgamissati,
udabindunipātena
udakumbho pi pūrati,
dhīro pūrati puññassa
thokathokampi ācinaṃ.

 

123.
Thương buôn lắm bạc nhiều tiền
Đồng hành ít ỏi tránh miền hiểm hoang
Muốn sống, thuốc độc chớ quàng
Lánh ác cũng vậy, rõ ràng là khôn!

Vāṇijo va bhayaṃ maggaṃ
appasattho mahaddhano,
visaṃ jīvitukāmo va
pāpāni parivajjaye.

 

124.
Tay ta nếu chẳng vết thương
Dẫu cầm thuốc độc chẳng phương hại gì
Ác kia vô hiệu tức thì
Với người đức hạnh thường khi niệm lành.

Pāṇimhi ce vaṇo nāssa
hareyya pāṇinā visaṃ,
nābbaṇaṃ visamanveti
n’atthi pāpaṃ akubbato.

 

125.
Sống đời trong sạch, thiêng liêng
Nếu ai hiểm hại, không điên cũng cuồng
Bụi mù tung ngược gió luồng
Khổ đau dội lại bằng muôn bằng nghìn!

Yo appaduṭṭhassa narassa dussati
suddhassa posassa anaṅgaṇassa,
Tameva bālaṃ pacceti pāpaṃ,
sukhumo rajo paṭivātaṃ va khitto.

 

126.
Một số sanh thú thai bào
Bốn đường đau khổ đón chào ác nhân
Người lành, thiên giới du nhàn
Còn người vô nhiễm, Niết-bàn tĩnh cư.

Gabbhameke uppajjanti
nirayaṃ pāpakammino,
saggaṃ sugatino yanti
parinibbanti anāsavā.

 

127.
Dẫu cho động thẳm hang sâu
Hoặc nơi biển cả, non đầu, rừng thiêng
Chẳng đâu trốn thoát ưu phiền
Lỡ gieo ác nghiệp, khổ liền chạy theo!

Trốn vào động thẳm hang sâu
Ẩn trong núi vắng, non đầu, trùng khơi
Có đâu một chỗ trên đời
Mà quả ác nghiệp lại thôi lần tìm!

Na antalikkhe na
samuddamajjhena pabbatānaṃ
vivaraṃ pavissa,
na vijjatī so jagatippadeso
yatthaṭṭhito mucceyya pāpakammā.

 

128.
Trốn vào động thẳm hang sâu
Ẩn vào núi vắng, non đầu, trùng khơi
Có đâu một chỗ trên đời
Tử Thần lại chẳng đến lôi kéo về!

Na antalikkhe na
samuddamajjhe
na pabbatānaṃ vivaraṃ pavissa,
na vijjatī so jagatippadeso
yatthaṭṭhitaṃ nappasaheyya maccu.