Giới thiệu

Người phụ trách trang nhà xin thưa,

huyenkhongsonthuong.com được lập ra nhằm một số nội dung như sau:
– Đăng những tác phẩm nghiên cứu, biên soạn, sáng tác văn, thơ… đã in và chưa in thành sách của tôi (Tỳ-khưu Giới Đức – bút hiệu Minh Đức Triều Tâm Ảnh).
– Giới thiệu một số thư pháp của tôi; một số thư pháp, hội họa, ảnh nghệ thuật… của chư sư.
– “Trang Cỏ Lau” – là mảnh đất để dành đăng những sáng tác văn thơ “mầm non” của chư sư và chúng điệu – có tính cách khuyến khích.
– Đăng những dịch thuật, những tiểu luận, những sáng tác có giá trị tư tưởng, học thuật, văn hóa, nghệ thuật… của huynh đệ và thân hữu.
– Hình ảnh Rừng Thiền HKST –  những công trình cũ và mới.
– Trang “Pháp âm”, gồm những bài thuyết pháp, giảng thiền, kinh, truyện, văn, thơ… có tính cách nội bộ.
– Liên kết với những trang Web. huynh đệ và thân hữu…
Do vậy, trang nhà huyenkhongsonthuong.com sẽ không đi quá khả năng và giới hạn của mình.

Trân trọng,

 

Huyền Không Sơn Thượng
Am Mây Tía, 30/8/2012
Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Vãn chùa

Thủy mặc