Mộng Sơn Phương

19/09/2012 | Chuyên mục: THƠ . 1523 Lượt xem

Một bài thơ “thuận nghịch” có thể đọc thành trên dưới 100 bài…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1- (xuôi)

Mây trời nhẹ thoáng cảnh sơn phương

Tiết khí cao ngời trăng tỏa hương

Cây cỏ nhuận văn hồn mượn bút

Suối khe xao chữ đuốc soi đường

Bay vờn khói tía tùng khêu tứ

Động khẽ non xanh trúc viết chương

Gầy mộng giấc Trang mơ hóa kiếp

Đầy hiên gió lạnh buốt đêm sương

 

2- (ngược)

Sương đêm buốt lạnh gió hiên đầy

Kiếp hóa mơ Trang giấc mộng gầy

Chương viết trúc xanh non khẽ động

Tứ khêu tùng tía khói vờn bay

Đường soi đuốc chữ xao khe suối

Bút mượn hồn văn nhuận cỏ cây

Hương tỏa trăng ngời cao khí tiết

Phương sơn cảnh thoáng nhẹ trời mây

 

THƠ 6 CHỮ

 

3- (bỏ chữ đầu – đọc xuôi)

Trời nhẹ thoáng, cảnh sơn Phương

Khí cao ngời, trăng tỏa hương

Cỏ nhuận văn, hồn mượn bút

Khe xao chữ, đuốc soi đường

Vờn khói tía, tùng khêu bút

Khẽ non xanh, trúc viết chương

Mộng giấc Trang, mơ hóa kiếp

Hiên gió lạnh, buốt đêm sương

 

4- (bỏ chữ cuối, đọc ngược)

Đêm buốt lạnh, gió hiên đầy

Hóa mơ Trang, giấc mộng gầy

Viết trúc xanh, non khẽ động

Khêu tùng tía, khói vờn bay

Soi đuốc chữ, xao khe suối

Mượn hồn văn, nhuận cỏ cây

Tỏa trăng ngời, cao khí tiết

Sơn cảnh thoáng nhẹ trời mây

 

5- (bỏ chữ thứ hai – đọc xuôi)

Mây nhẹ thoáng cảnh sơn phương

Tiết cao ngời, trăng tỏa hương

Cây nhuận văn, hồn mượn bút

Suối xao chữ, đuốc soi đường

Bay khói tía, tùng khêu tứ

Động non xanh, trúc viết chương

Gầy giấc Trang, mơ hóa kiếp

Đầy gió lạnh, buốt đêm sương

 

6- (ngược)

Sương đêm buốt lạnh gió đầy

Kiếp hóa mơ Trang giấc gầy

Chương viết trúc xanh, non động

Tứ khêu tùng tía, khói bay

Đường soi đuốc chữ, xao suối

Bút mượn hồn văn, nhuận cây

Hương tỏa trăng, ngời cao tiết

Phương sơn cảnh thoáng nhẹ mây

 

7- (bỏ chữ thứ 3, đọc xuôi)

Mây trời thoáng cảnh sơn phương

Tiết khí ngời trăng tỏa hương

Cây cỏ văn, hồn mượn bút

Suối khe chữ, đuốc soi đường

Bay vờn tía, tùng khêu tứ

Động khẽ xanh, trúc viết chương

Gầy mộng Trang, mơ hóa kiếp

Đầy hiên lạnh buốt đêm sương

 

8- (ngược)

Sương đêm buốt lạnh hiên đầy

Kiếp hóa mơ Trang mộng gầy

Chương viết, trúc xanh khẽ động

Tứ khêu, tùng tía vờn bay

Đường soi đuốc, chữ khe suối

Bút mượn hồn, văn cỏ cây

Hương tỏa trăng ngời khí tiết

Phương sơn cảnh thoáng trời mây

 

9- (bỏ chữ thứ 4, đọc xuôi)

Mây trời nhẹ cảnh sơn phương

Tiết khí cao, trăng tỏa hương

Cây cỏ nhuận, hồn mượn bút

Suối khe xao, đuốc soi đường

Bay vờn khói, tùng khêu tứ

Động khẽ non, trúc viết chương

Gầy mộng giấc mơ hóa kiếp

Đầy hiên gió buốt đêm sương

 

10- (ngược)

Sương đêm buốt gió hiên đầy

Kiếp hóa mơ, giấc mộng gầy

Chương viết trúc non khẽ động

Tứ khêu tùng khói vờn bay

Đường soi đuốc xao khe suối

Bút mượn hồn nhuận cỏ cây

Hương tỏa trăng cao khí tiết

Phương sơn cảnh nhẹ trời mây

 

11- (bỏ chữ thứ 5, đọc xuôi)

Mây trời nhẹ thoáng sơn phương

Tiết khí cao ngời tỏa hương

Cây cỏ nhuận văn mượn bút

Suối khe xao chữ soi đường

Bay vờn khói tía khêu tứ

Động khẽ non xanh viết chương

Gầy mộng giấc Trang hóa kiếp

Đầy hiên gió lạnh đêm sương

 

12- (Đọc ngược)

Sương đêm lạnh gió hiên đầy

Kiếp hóa Trang giấc mộng gầy

Chương viết xanh non khẽ động

Tứ khêu tía khói vờn bay

Đường soi chữ xao khe suối

Bút mượn văn nhuận cỏ cây

Hương tỏa ngời cao khí tiết

Phương sơn thoáng nhẹ trời mây

 

13- (bỏ chữ thứ 6, đọc xuôi)

Mây trời nhẹ thoáng cảnh phương

Tiết khí cao ngời trăng hương

Cây cỏ nhuận văn hồn bút

Suối khe xao chữ đuốc đường

Bay vờn khói tía tùng tứ

Động khẽ non xanh trúc chương

Gầy mộng giấc Trang mơ kiếp

Đầy hiên gió lạnh buốt sương

 

14- (Đọc ngược)

Sương buốt lạnh gió hiên đầy

Kiếp mơ Trang giấc mộng gầy

Chương trúc xanh non khẽ động

Tứ tùng tía khói vờn bay

Đường đuốc chữ xao khe suối

Bút hồn văn nhuận cỏ cây

Hương trăng ngời cao khí tiết

Phương cảnh thoáng nhẹ trời mây

 

15- (Đảo chữ 3 sang 2, bỏ chữ 4 – đọc xuôi)

Mây nhẹ trời cảnh sơn phương

Tiết cao khí trăng tỏa hương

Cây nhuận cỏ hồn mượn bút

Suối xao khe đuốc soi đường

Bay khói vờn tùng khêu tứ

Động non khẽ trúc viết chương

Gầy giấc mộng mơ hóa kiếp

Đầy gió hiên buốt đêm sương

 

16- (ngược)

Sương đêm buốt hiên gió đầy

Kiếp hóa mơ mộng giấc gầy

Chương viết trúc khẽ non động

Tứ khêu tùng vờn khói bay

Đường soi đuốc khe xao suối

Bút mượn hồn cỏ nhuận cây

Hương tỏa trăng khí cao tiết

Phương sơn cảnh trời nhẹ mây

 

17- (bỏ chữ thứ 3, đảo 6 qua 5 – đọc xuôi)

Mây trời thoáng sơn cảnh phương

Tiết khí ngời tỏa trăng hương

Cây cỏ văn mượn hồn bút

Suối khe chữ soi đuốc đường

Bay vờn tía khêu tùng tứ

Động khẽ xanh viết trúc chương

Gầy mộng Trang hóa mơ kiếp

Đầy hiên lạnh đêm buốt sương

 

18- (Ngược)

Sương buốt đêm lạnh hiên đầy

Kiếp mơ hóa Trang mộng gầy

Chương trúc viết xanh khẽ động

Tứ tùng khêu tía vờn bay

Đường đuốc soi chữ khe suối

Bút hồn mượn văn cỏ cây

Hương trăng tỏa ngời khí tiết

Phương cảnh sơn thoáng trời mây

 

19- (Đảo 6 qua 5, bỏ chữ đầu – đọc xuôi)

Trời thoáng nhẹ cảnh sơn phương

Khí cao ngời tỏa trăng hương

Cỏ nhuận văn mượn hồn bút

Khe xao chữ soi đuốc đường

Vờn tía khói tía khêu tùng tứ

Khẽ non xanh viết trúc chương

Mộng giấc Trang hóa mơ kiếp

Hiên gió lạnh đêm buốt sương

 

20- (Đảo 4 qua 3, bỏ chữ đầu, đọc ngược)

Đêm buốt gió lạnh hiên đầy

Hóa giấc mơ Trang mộng gầy

Viết non trúc xanh khẽ động

Khêu khói tùng tía vờn bay

Soi xao đuốc chữ khe suối

Mượn nhuận hồn văn cỏ cây

Tỏa trăng ngời cao khí tiết

Sơn cảnh thoáng nhẹ trời mây

 

21- (Đảo 4 qua 3, bỏ chữ đầu, đọc xuôi)

Trời nhẹ thoáng sơn cảnh phương

Khí ngời cao trăng tỏa hương

Cỏ văn nhuận hồn mượn bút

Khe chữ xao soi đuốc đường

Vờn tía khói tùng khêu tứ

Khẽ xanh non trúc viết chương

Mộng Trang giấc mơ hóa kiếp

Hiên lạnh gió buốt đêm sương

 

22- (Bỏ chữ cuối, đảo 5 qua 4, đọc ngược)

Đêm lạnh buốt, gió hiên đầy

Hoá Trang mơ giấc mộng gầy

Viết xanh trúc non khẽ động

Khêu tía tùng khói vờn bay

Soi chữ đuốc xao khe suối

Mượn văn hồn nhuận cỏ cây

Toả ngời trăng cao khí tiết

Sơn nhẹ cảnh thoáng trời mây

… (còn nữa)

 

THƠ 5 CHỮ

 

23- (bỏ 2 chữ đầu, đọc xuôi)

Nhẹ thoáng cảnh sơn phương

Cao ngời trăng tỏa hương

Nhuận văn hồn mượn bút

Xao chữ đuốc soi đường

Khói tía tùng khêu tứ

Non xanh trúc viết chương

Giấc Trang mơ hóa kiếp

Gió lạnh buốt đêm sương

 

24- ( bỏ hai chữ cuối, đọc ngược)

Buốt lạnh gió hiên đầy

Mơ Trang giấc mộng gầy

Trúc xanh non khẽ động

Tùng tía khói vờn bay

Đuốc chữ xao khe suối

Hồn văn nhuận cỏ cây

Trăng ngời cao khí tiết

Cảnh thoáng rộng trời mây

 

25- (bỏ chữ 2,3 – đọc xuôi)

Mây thoáng cảnh sơn phương

Tiết ngời trăng tỏa hương

Cây văn hồn mượn bút

Suối chữ đuốc soi đường

Bay tía tùng khêu tứ

Động xanh trúc viết chương

Gầy Trang mơ hoá kiếp

Đầy lạnh buốt đêm sương

 

26- (Đọc ngược)

Sương đêm buốt lạnh đầy

Kiếp hoá mơ Trang gầy

Chương viết trúc xanh động

Tứ khêu tùng tía bay

Đường soi đuốc chữ suối

Bút mượn hồn văn cây

Hương tỏa trăng ngời tiết

Phương sơn cảnh thoáng mây

 

27- (bỏ 2,4 – đọc xuôi)

Mây nhẹ cảnh sơn phương

Tiết cao trăng tỏa hương

Cây nhuận hồn mượn bút

Suối xao đuốc soi đường

Bay khói tùng khêu tứ

Động non trúc viết chương

Gầy giấc mơ hoá kiếp

Đầy gió buốt đêm sương

 

28- (đọc ngược)

Sương đêm buốt gió đầy

Kiếp hoá mơ giấc gầy

Chương viết trúc non động

Tứ khêu tùng khói bay

Đường soi đuốc xao chữ

Bút mượn hồn nhuận cây

Hương tỏa trăng cao tiết

Phương sơn cảnh nhẹ mây

 

29- (bỏ 3,4 – đọc xuôi)

Mây trời cảnh sơn phương

Tiết khí trăng tỏa hương

Cây cỏ hồn mượn bút

Suối khe đuốc soi đường

Bay vờn tùng khêu bút

Động khẽ trúc viết chương

Gầy mộng mơ hoá kiếp

Đầy hiên buốt đêm sương

 

30- (Đọc ngược)

Sương đêm buốt hiên đầy

Kiếp hoá mơ mộng gầy

Chương viết trúc khẽ động

Bút khêu tùng vờn bay

Đường soi đuốc khe suối

Bút mượn hồn cỏ cây

Hương tỏa trăng khí tiết

Phương sơn cảnh trời mây

 

31- (bỏ 4,5 – đọc xuôi)

Mây trời nhẹ sơn phương

Tiết khí cao tỏa hương

Cây cỏ nhuận mượn bút

Suối khe xao soi đường

Bay vờn khói khêu tứ

Động khẽ non viết chương

Gầy mộng giấc hoá kiếp

Đầy hiên gió đêm sương

 

32- (ngược)

Sương đêm gió hiên đầy

Kiếp hoá giấc mộng gầy

Chương viết non khẽ động

Tứ khêu khói vờn bay

Đường soi xao khe suối

Bút mượn nhuận cỏ cây

Hương tỏa cao khí tiết

Phương sơn nhẹ trời mây

 

33- (bỏ chữ 5,6 đọc xuôi)

Mây trời nhẹ thoáng phương

Tiết khí cao ngời hương

Cây cỏ nhuận văn bút

Suối khe xao chữ đường

Bay vờn khói tía tứ

Động khẽ non xanh chương

Gầy mộng giấc Trang kiếp

Đầy hiên gió lạnh sương

 

34- (Đọc ngược)

Sương lạnh gió hiên đầy

Kiếp Trang giấc mộng gầy

Chương xanh non khẽ động

Tứ tía khói vờn bay

Đường chữ xao khe suối

Bút văn nhuận cỏ cây

Hương ngời cao khí tiết

Phương thoáng nhẹ trời mây

 

35- (Bỏ 2,5 đọc xuôi)

Mây nhẹ thoáng sơn phương

Tiết cao ngời tỏa hương

Cây nhuận văn mượn bút

Suối xao chữ soi đường

Bay khói tía khêu tứ

Động non xanh viết chương

Gầy giấc Trang hóa kiếp

Đầy gió lạnh đêm sương

 

36- (ngược)

Sương đêm lạnh gió đầy

Kiếp hoá Trang giấc gầy

Chương viết non xanh động

Tứ khêu tía khói bay

Đường soi chữ xao suối

Bút mượn văn nhuận cây

Hương tỏa ngời cao tiết

Phương sơn thoáng nhẹ mây

 

37- (bỏ 3,6 – đọc xuôi)

Mây trời thoáng cảnh phương

Tiết khí ngời trăng hương

Cây cỏ văn hồn bút

Suối khe chữ đuốc đường

Bay vờn tía tùng tứ

Động khẽ xanh trúc chương

Gầy mộng Trang mơ kiếp

Đầy hiên lạnh buốt sương

 

38- (ngược)

Sương buốt lạnh hiên đầy

Kiếp mơ Trang mộng gầy

Chương trúc xanh khẽ động

Tứ tùng tía vờn bay

Đường đuốc chữ khe suối

Bút hồn văn cỏ cây

Hương trăng ngời khí tiết

Phương cảnh thoáng trời mây

 

39- (bỏ 2,6 – đọc xuôi)

Mây nhẹ thoáng cảnh phương

Tiết cao ngời trăng hương

Cây nhuận văn hồn bút

Suối xao chữ đuốc đường

Bay khói tía tùng tứ

Động non xanh trúc chương

Gầy giấc Trang mơ kiếp

Đầy gió lạnh buốt sương

 

40- (ngược)

Sương buốt lạnh gió đầy

Kiếp mơ Trang giấc gầy

Chương trúc xanh non động

Tứ tùng tía khói bay

Đường đuốc chữ xao suối

Bút hồn văn nhuận cây

Hương trăng ngời cao tiết

Phương cảnh thoáng nhẹ mây

….

(Còn nhiều nữa)

 

THƠ BỐN CHỮ

 

41- (bỏ ba chữ đầu – đọc xuôi)

Thoáng cảnh sơn phương

Ngời trăng toả hương

Văn hồn mượn bút

Chữ đuốc soi đường

Tía tùng khêu tứ

Xanh trúc viết chương

Trang mơ hoá kiếp

Lạnh buốt đêm sương

 

42- (ngược – bỏ ba chữ cuối)

Lạnh gió hiên đầy

Trang giấc mộng gầy

Xanh non khẽ động

Tía khói vờn bay

Chữ xao khe suối

Văn nhuận cỏ cây

Ngời cao khí tiết

Thoáng nhẹ trời mây

 

43- (bỏ ba chữ giữa – đọc xuôi)

Mây trời sơn phương

Tiết khí toả hương

Cây cỏ mượn bút

Suối khe soi đường

Bay vờn khêu tứ

Động khẽ viết chương

Gầy mộng hoá kiếp

Đầy hiên đêm sương

 

44- (ngược)

Sương đêm hiên đầy

Kiếp hoá mộng gầy

Chương viết khẽ động

Tứ khêu vờn bay

Đường soi khe suối

Bút mượn cỏ cây

Hương toả khí tiết

Phương sơn trời mây

 

45- (bỏ 2,3,4 – đọc xuôi)

Mây cảnh sơn phương

Tiết trăng toả hương

Cây hồn mượn bút

Suối đuốc soi đường

Bay tùng khêu tứ

Động trúc viết chương

Gầy mơ hoá kiếp

Đầy buốt đêm sương

 

46- (ngược)

Sương đêm buốt đầy

Kiếp hoá mơ gầy

Chương viết trúc động

Tứ khêu tùng bay

Đường soi đuốc chữ

Bút mượn hồn cây

Hương toả trăng tiết

Phương sơn cảnh mây

 

(Loại 4 chữ còn quá nhiều, và loại ba chữ cũng vậy. Đọc cho kỹ cũng trên 100 bài)